0,00 EUR Áfa mentesen

Obchodné podmienky

A. Úvodné ustanovenia
Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie Branislav Zlatinský so sídlom Nová 316, 941 04 Mojzesovo, IČ:
37062883 , IČ DPH:SK1020094306 , a týmto podnikateľským subjektom prevádzkovaný internetový obchod www.zlatinsky.sk.

Kupujúcim sa na účely tohto vyhlásenia rozumie zákazník internetového obchodu www.zlatinsky.sk.
Všetky ceny zobrazované na stránkach internetového obchodu sú vrátane príslušnej sadzby DPH. Ak je použitý údaj o cene bez DPH, je táto skutočnosť zreteľne vyznačená tak, že je k údajom o cene pripojený text "bez DPH". Každý tovar je jednoznačne identifikovaný názvom, prípadne aj názvom prevedenia a cenou. Názov tovaru, názvy jednotlivých prevedení a popis tovaru sa nemusia zhodovať s oficiálnymi názvami a popismi výrobcu alebo importéra daného tovaru a majú len informatívny charakter. Jedinými záväznými informáciami sú texty, popisky a odporúčania, ktoré na svojich výrobkoch a ich obaloch, poprípade v sprievodnej dokumentácii, uvádzajú výrobcovia alebo importéri daného tovaru.

B. Objednávka - uzatvorenie zmluvy
1.Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového systému internetového obchodu www.zlatinsky.sk je záväzná a má povahu návrhu na uzav
retie zmluvy.

2. Objednanie tovaru, t.z. odoslanie návrhu zmluvy sa deje tak, že kupujúci potvrdí obsah nákupného košíka, t.z. prejaví vôľu uzavrieť zmluvu na kúpu tovaru v štruktúre a špecifikácii zhodné s nákupným košíkom, najmä potom takto odsúhlasí špecifikáciu tovaru, jeho cenu a počet kusov, ďalej potom formu úhrady a spôsob dopravy na miesto dodania. Takto urobené objednávka je prejavom jeho slobodnej vôle.

3. K uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu.

4. Objednaním podľa bodu 2. týchto zmluvných podmienok kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil s týmito zmluvnými podmienkami, ako aj s Reklamačným poriadkom a s ustanovením o Ochrane osobných údajov a že s nimi bezvýhradne súhlasí v znení zverejnenom na www.zlatinsky.sk, t.z. v znení platnom a účinnom k okamihu odoslania záväznej objednávky. Akékoľvek zmeny a úpravy zmluvných podmienok urobené predávajúcim po uzatvorení kúpnej zmluvy sú voči tejto zmluve neúčinné.

5. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie požadovaných osobných údajov v registračnom formulári, t.z. najmä takých údajov, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu, vyplnenie záručného listu a odovzdanie tovaru v mieste dodania. Nakladanie s takto získanými osobnými údajmi je vykonávané tak, aby bolo v súlade s "Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" podľa článku F týchto zmluvných podmienok.

6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny, a to buď pri odovzdaní tovaru kupujúcemu v mieste dodania tovaru v prípade platby na dobierku, alebo už vlastným uhradením tovaru platbou vopred vo forme definované vo formách úhrady.

8. Vyplnením registračného formulára, resp. objednávky - návrhu zmluvy alebo prípadným vyplnením osobných údajov na akomkoľvek inom mieste umiestnenom v internetovom obchode www.zlatinsky.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom, zmluvách a o jeho nákupoch.

9. Bez ohľadu na ustanovenia jednotlivých bodov článku B týchto zmluvných podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Ak tak predávajúci urobí a zároveň už došlo k preukázateľnej úhrade kúpnej ceny kupujúcim formou platby vopred, budú tieto prostriedky v súlade s dobrými mravmi bezodkladne prevedené späť na účet kupujúceho.

C. Dodacie podmienky
1. Obvyklá lehota na doručenie tovaru na miesto dodania, a to v štruktúre a počte špecifikovanom v platnej objednávke, je 5 pracovných dní, pričom táto lehota začína plynúť v prípade platby na dobierku prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola objednávka kupujúcim potvrdená.

2. Vo výnimočných prípadoch, nezávislých na vôli predávajúceho, kedy ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti predávajúceho nemožno dodržať dodaciu lehotu špecifikovanú v bode 1. týchto Dodacích podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje okamžite informovať kupujúceho o zmene termínu doručenia tovaru.

3. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke.

4. Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho urobené v nákupnom košíku.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia a zmenou jej ceny.

6. Súčasťou dodávky tovaru na miesto dodania nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž zakúpeného tovaru.

7. K zakúpenému tovaru je vždy priložený daňový doklad.

D. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
1. Všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru, riešime výmenou tovaru za nový kus. Ak tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný, alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (t.z. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

2. Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

3. Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny výrobcovia či importéri daného tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

4.Reklamácie
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

5. Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode www.zlatinsky.sk, musí zaslať e-mail na adresu info@zlatinsky.sk, kde uvedie svoje údaje (adresu, telefón, IČO), typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Zákazníkovi následne zašleme informácie o ďalšom postupe, adresu, kam zákazník zašle reklamovaný tovar. Zaslanie týchto dokumentov uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

6. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného vo výške nevyhnutných nákladov k bezpečnému doručenie (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodiť, že z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

7. Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona do 30 dní.

E. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
1. Kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ - má právo podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Výnimku tvoria prípady špecifikované v bode 6. článku E týchto obchodných podmienok.

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho sa deje tak, že kupujúci doručí pred uplynutím zákonnej lehoty na vlastné náklady na adresu Branislav Zlatinský, Nová 316, 941 04 Mojzesovo, tovar, ktorý je nepoškodený a zároveň bez známok užívania alebo opotrebovania a zároveň v pôvodnom obale so všetkými sprievodnými dokumentmi a príslušenstvom. Vrátený tovar musíte odoslať na našu adresu formou poistenej poštovej zásielky v hodnote fakturovanej ceny za tovar.

3. O tomto úkone bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho info@zlatinsky.sk. Predávajúci je pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok povinný vrátiť kupujúcemu celú kúpnu cenu bez poštovného a balného. Predávajúci tak urobí prevodom na účet kupujúceho a v lehote nie dlhšej ako tri týždne.

4. Tovar zaslaný kupujúcim (z titulu odstúpenia od zmluvy) formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý.

5. Ak je kupujúcim fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba riadia sa vzájomné vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V tomto prípade nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

6. S odkazom na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ - nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
   1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia    plnenia,
   2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
   3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej    skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
   4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
   5. na dodávku novín, periodík a časopisov,
   6. softwérové licencie zasielané elektronickou poštou (e-mailom)

F. Ochrana osobných údajov kupujúceho
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Nakladanie s takto získanými osobnými údajmi je vykonávané tak, aby bolo v súlade so "Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" . Osobné údaje sú uchovávané výhradne pre potreby identifikácie kupujúceho vo väzbe na správcu daní, ďalej potom pre prípadné reklamácie a pod. Osobné údaje kupujúceho dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Údaje, ktoré dodávateľ o kupujúcim uchováva a spracováva, môže kupujúci kedykoľvek zmeniť, a to písomne na info@zlatinsky.sk.
Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na info@zlatinsky.sk.

G. Záverečné ustanovenia
1. Tieto zmluvné podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na stránkach internetového obchodu info@zlatinsky.sk.
2. Znenie týchto zmluvných podmienok môže byť priebežne upravované, pričom platí, že platné znenie je to, ktoré kupujúci odsúhlasil potvrdením záväznej objednávky podľa článku B týchto obchodných podmienok.
3. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, riadi sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka so zvláštnym zreteľom k ustanoveniam týkajúcim sa uzatvárania zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.


V Mojzesove 12.03.2013